เทศบาลตำบลวังดิน จัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและประชาชน บริเวณขัวแม่แต๊ะ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งขัวแม่แต๊ะเป็นสะพานข้ามลำห้วยแม่แต๊ะ เชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 และบ้านลี้ หมู่ที่ 6 ซึ่งเมื่อก่อนที่จะมีสะพานดังกล่าว การสัญจรไปมาของชาวบ้าน จะต้องเดินทางอ้อมไปสู่จุดหมาย อาทิเช่น บ้านลี้ จะไปโรงพยาบาลลี้หรือวัดพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุดวงเดียว จะต้องเดินทางอ้อมผ่านหมู่บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ซึ่งระยะทางไกลและใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า
     ต่อมาได้มีการสร้างถนนตามรอยบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาโดยความร่วมมือของคณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอลี้ โดยเริ่มดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอลี้ นำโดยหลวงพ่อพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ และสนับสนุนอุปถัมภ์โโยพระอธิการอ่อนแก้ว  ชยะเสโณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ได้ขอความร่วมมือจากคณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่นาของชาวบ้าน 2 แปลง และต่อมาคณะศรัทธาประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินซื้อดินลูกรังเพื่อทำการถมดินสร้างเป็นถนนเชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร และได้ทำการสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่แต๊ะโดยใช้ชื่อว่า "สะพานบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา" หรือ "ขัวแม่แต๊ะ" โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกภาคส่วน โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณทางราชการ

        เทศบาลตำบลวังดิน มีความประสงค์ที่จะใช้สถานที่ดังกล่าวจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ในโอกาสแรกนี้ได้ทดลองจัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและประชาชนขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มาใช้สถานที่ดังกล่าว อาทิเช่น จัดกิจกรรมตลาดพื้นเมือง ให้ชาวบ้านนำสิ่งของพืชผักผลไม้ หรือสินค้าพื้นถิ่นนำมาจำหน่าย เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะด้านต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้เรื่องราวของเมืองลี้ได้เป็นอย่างดี และต่อไปก็สามารถขยายผลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดี

       นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและประชาชน นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้มาร่วมงานจำนวนมากพอสมควร นายเข็มชัย  จุ๋มพระสิงห์ กำนันตำบลลี้ นายเสน่ห์ จินาจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านประกอบด้วย นายสามารถ โปธิก๋า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง นายอนุสรณ์ เลือดนักรบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านลี้ นายณรงค์  เตจ๊ะสา ผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 4 บ้านวังดิน นายเกรียงศักดิ์  คำเครือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านวังดินใหม่ มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ชาวบ้านได้นำสินค้าพื้นเมือง พืชผักผลไม้ ขนมต่างๆนำมาจำหน่าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแบบล้านนา