เทศบาลตำบลวังดินร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวโบราณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

        วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวโบราณสถาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลวังดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ โดยใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน มีผู้เข้ารับการอบรมจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ เครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แทนจากชุมชน

         พื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังดิน ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ตั้งของเมืองเก่าของเมืองลี้ ซึ่งปัจจุบันปรากฎร่องรอยคันน้ำคูดิน ซากอิฐ ดินเผาในรูปแบบภาชนะต่างๆกระจัดกระจายทั่วบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระธาตุดวงเดียว วัดพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุแท่นคำ โบราณสถานทุ่งกาด โบราณสถานโปงก้าง  แต่ยังไม่ได้รับขุดค้นทางโบราณคดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เป็นสถานที่ที่มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงอยู่ในความสนใจของนักประบัติศาสตร์และรักโบราณคดี ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าว สมควรที่จะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จึงได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการในการอนุรักษ์โบราณสถาน และร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน เพื่อเป็นแนวสทางเสนอแนะต่อเทศบาลตำบลวังดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทต่อไป

        ขอขอบคุณคณะวิทยากร ประกอบด้วยอ.ณัฐพงษ์  แมคสอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญชัย และคณะ ขอบคุณคุณอุดมศักดิ์  มโนสมุทร  กลุ่มช่าง 4 หมู่หริภุญชัย และขอบคุณ ดร.อาภากร  ปัญโญ ซึ่งจะได้ช่วยกันเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ก้าวไปข้างหน้า ทันยุคทันสมัยและคงความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

ภาพกิจกรรม