ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม


     ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๖

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕     เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

               เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง         ให้จังหวัดถือปฏิบัติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม   ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด   พ.ศ. ๒๕๔๖”

ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

ข้อ  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ   ให้เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้

 หมวด  

บททั่วไป 

ข้อ  ในระเบียบนี้

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด

“สภาวัฒนธรรม” หมายความว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

  หมวด  

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด

ข้อ  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์      เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคของคณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ           ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศึกษา ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนงานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อ  กองทุน ประกอบด้วย

(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๒) เงินที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และหรือกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคทั้งในและต่างประเทศเพื่อสมทบกองทุน

(๔) เงินและทรัพย์สินอื่นที่เป็นของกองทุน

(๕) ดอกผลและรายได้ของกองทุน

 หมวด 

สำนักงาน

ข้อ    ให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล กำกับ เร่งรัด    ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตาม ข้อ ๑๐ (๓)        ให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณทราบ

ข้อ    สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อาจมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด และหรือกอง/ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม เป็นผู้บริหารและควบคุมการดำเนินการ รวมทั้งการเบิกจ่าย    เงินกองทุน

ข้อ  ๑๐ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  กอง/ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกองทุน   ดังต่อไปนี้

          (๑) บริหารงานทั่วไป

          (๒) ดำเนินงานการเงิน - การบัญชี ดังนี้

               (๒.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของกองทุน

               (๒.๒) ควบคุม ดูแล และนำเงินกองทุนไปจัดหาประโยชน์ตามมติคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

               (๒.๓) จัดทำรายงานการเงินและบัญชีกองทุน  และควบคุม ดูแลการใช้เงิน      ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

         (๓) รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

         (๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมวด 

การดำเนินงาน

ข้อ  ๑๑ การระดมทุน และนำเงินเข้าสมทบกองทุน สามารถกระทำได้ ดังต่อไปนี้

          (๑) การหาเงินเพื่อสมทบกองทุน  ให้นำรายได้ฝากสมทบในบัญชีเงินต้นของกองทุน

          (๒) การหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้นำเงินเข้าสมทบบัญชีดอกผลเงินกองทุน

ข้อ ๑๒   สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมอำเภอ หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัดใดที่มี      ความประสงค์จะดำเนินงานด้านวัฒนธรรม  ให้เสนอโครงการต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน ส่วนกรุงเทพมหานคร  ให้ส่งรายละเอียดโครงการเสนอต่อสำนักงาน    คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนด

 หมวด 

การบริหารโครงการ

          ข้อ  ๑๓    ให้คณะกรรมการ เป็นผู้บริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                        (๑)   พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๖

                        (๒)  ระดมทุนเพื่อนำเงินสมทบกองทุน

                       (๓)   ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน

                      (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของกองทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมอบหมาย

 หมวด 

การควบคุมโครงการ

ข้อ  ๑๔  ให้หน่วยงานตามข้อ ๙ รายงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนและ ผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมทราบ โดยให้ดำเนินการรายงานปีละ  ๒ ครั้ง ดังต่อไปนี้

  (๑) ครั้งที่ ๑ การดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม

  (๒) ครั้งที่ ๒ การดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน

  ให้ส่งรายงานกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

 หมวด 

การเงิน

ข้อ  ๑๕  ให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรียกว่า “บัญชีกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด”

เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามวงเงินและเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ข้อ  ๑๖  ให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้จังหวัด เพื่อนำเข้าบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด สำหรับใช้ในการดำเนินงานของกองทุน และให้ใช้เงินดอกผลเพื่อดำเนินการบริหาร และจัดการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ  ๑๗  ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด   และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดบัญชีเงินฝากของแต่ละจังหวัด ไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในจังหวัด โดยใช้ชื่อบัญชี  ดังนี้

            (๑) บัญชีเงินต้น ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)”

            (๒) บัญชีดอกผล ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)”

                 บัญชีเงินต้นในแต่ละปี เมื่อมีดอกผลให้โอนเข้าบัญชีดอกผล

ข้อ  ๑๘  เงินต้นกองทุนให้นำไปหาผลประโยชน์ได้ดังนี้

                     (๑) ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

                     (๒) ดำเนินกิจการอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนด    โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ  ๑๙  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงิน

                      (๑) กรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและ

ประธานสภาวัฒนธรรม

                     (๒) จังหวัด ให้ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ข้อ  ๒๐  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีอำนาจในการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินต้น

                     (๑) เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ

                    (๒) ประธานสภาวัฒนธรรม และ

                   (๓) ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ข้อ ๒๑ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีอำนาจในการเบิกจ่ายจากบัญชีดอกผล

                   (๑) กรุงเทพมหานคร ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และประธานสภาวัฒนธรรม หรือรองประธานสภาวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมายจาก     คณะกรรมการ

                   (๒) จังหวัด ให้ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด   หรือรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ  ๒๒  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการบริหารของกองทุน ดังนี้

                  (๑) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

                 (๒) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ในการจัดประชุมคณะกรรมการที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของกองทุน

                (๓) ค่าใช้จ่ายประจำของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด     ที่เกี่ยวกับงานกองทุน         ให้ใช้จ่ายโดยประหยัด ตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่เกินปีละ ๒๕,๐๐๐  บาท

                 การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายตามอัตราของทางราชการโดยอนุโลม

 ข้อ ๒๒/ ห้ามจ่ายเงินตามข้อ ๒๒ สำหรับรายการต่อไปนี้

              -         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

              -         จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ข้อ  ๒๓  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน

                     (๑) กรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

                    (๒) จังหวัด ให้หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนจังหวัด

ข้อ  ๒๔  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ในกรณีที่ผู้ให้มิได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ให้นำเข้าฝากสมทบกับบัญชี เงินต้นกองทุนตาม ข้อ ๑๗ (๑)

หมวด 

การบัญชีและตรวจสอบ

ข้อ  ๒๕  ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหรือกอง/ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดทำบัญชีตามระบบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 การปิดบัญชีให้กระทำปีละหนึ่งครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ และให้จัดทำงบการเงินกองทุน     เสนอคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเพื่อทราบ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ    ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

ข้อ ๒๖ให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติรวบรวมงบการเงินของจังหวัด   และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด  ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้สำเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ และให้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

 หมวด 

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม    แห่งชาติ เป็นผู้วินิจฉัย

ข้อ  ๒๘  วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๒๙  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖

                                                           ลงชื่อ     อุไรวรรณ  เทียนทอง

                                                                 (นางอุไรวรรณ  เทียนทอง)

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม