สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้ดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา โดยการเรียนรู้การทำเครื่องสักการะล้านนา ประกอบด้วย การทำหมากสุ่ม - หมากเบ็ง  การทำสวยดอกไม้ กระทงและบายศรี การตัดตุงและการทำโคมประเภทต่างๆ มีครูภูมิปัญญาได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้ โดยใช้เวลาในวันเสาร์ - อาทิตย์ อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 ผลปรากฎว่าได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้สละเวลามาฝึกปฏิบัติตลอดเวลา ซึ่งผลจากการได้เรียนรู้การจัดทำเครื่องสักการะล้านนาเหล่านี้ สามารถเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ประโยชน์ในงานพิธีต่างๆของล้านนา โดยสามารถทำด้วยตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลไปสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจ

กลุ่มผู้เรียนทำเครื่องสักการะล้านนา

มีการไหว้ครูภูมิปัญญาเพื่อขอเรียนรู้