สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้ดำเนินโครงการ "ิพิธีกินอ้อผญา" ขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองลี้ โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลารายวัดพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ตามคติความเชื่อที่ว่า ผู้ใดได้เข้าร่วมพิธีดื่มกินอ้อผญา จะทำให้เป็นผู้มีสมองปราดเปรื่อง สติปัญญาเฉียบแหลม มีความจำดีเลิศ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีผู้ศรัทธาเขื่อถือ มีเมตตามหานิยม กลุ่มบุคคลผู้ที่นิยมกินอ้อผญา ส่วนมากจะเป็นนักเรียน นักศึกษา กลุ่มสิลปิน นักร้องนักแสดง  โฆษก พิธีกร พระสงฆ์-สามเณร โดยเฉพาะผู้ที่เป็นช่างซอพื้นเมือง

     เนื่องจากเป็นครั้งแรกของเมืองลี้ จึงได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจได้รับรู้รับทราบและเข้าใจในพิธีกรรม จึงกำหนดการเสวนาเรื่องพิธีกินอ้อผญาและกำหนดการพิธีกินอ้อผญา ดังนี้

กำหนดการพิธีกินอ้อผญา  :  มรดกภูมิปัญญาล้านนา

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา

สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้
.....................

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตรงกับขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 เหนือ

กิจกรรม                   เวทีเสวนา  “กินอ้อผญา  :  มรดกภูมิปัญญาล้านนาไทย”

เวลา 18.00 น.  ศรัทธาประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ลานอนุสาวรีย์สามครูบา เทศบาลตำบลวังดิน

เวลา 18.30 น.  พิธีทำบุญในวันพระ ไหว้พระ สมาทานศีล ฟังธรรมบรรยาย

เวลา 19.00 น.  การเสวนา “พิธีกินอ้อผญา”  โดย  พระอธิการบรรยง  อภิวัฒฑโณ  เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ  อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  และพ่อหมอบุญมี  ไชยสวัสดิ์  เจ้าพิธีจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 21.00 น.  ปิดการเสวนา

 

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557  ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 8 เหนือ

กิจกรรม                   พิธีกินอ้อผญา  ณ  ศาลาราย วัดพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เวลา 09.00 น.  ศรัทธาประชาชน ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลารายวัดพระธาตุห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เวลา 09.30 น.  ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                   มัคนายก นำไหว้พระ สมาทานศีล 

                   มัคนายก นำอาราธนาพระปริตร

                   พระสงฆ์พิธี 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์

                   ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

                   พ่อหมอบุญมี  ไชยสวัสดิ์ เจ้าพิธี  ประกอบพิธีบูชาอ้อและมนต์น้ำผึ้ง
                     ผู้ร่วมพิธีนำสวยดอกไม้ธูปเทียน ตั้งจิตอธิษฐาน

                   เจ้าพิธีจัดระเบียบผู้ร่วมพิธีเดินแถวเรียงเข้าไปกินอ้อผญา จนครบทุกคน

เวลา 11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ โรงทานบูชาพระคุณ

เวลา 12.00 น. ศรัทธาประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธีเชิญรับประทานอาหารกลางวันแบบโรงทาน

 

กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์

มีการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมพิธีกินอ้อผญา