เมืองลี้  เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นสมัยก่อนปีพุทธศักราช 1,800 โดยพระนางจามรี ซึ่งอพยพหลบลี้หนีภัยมาจากเมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางเมืองไชยปราการ เข้าสู่ดอยหล่อและข้ามมาฝั่งตะวันออกเมืองลำพูนตอนใต้ ช้างมงคลได้นำขบวนอพยพของพระนางจามรีเดินลัดเลาะขึ้นเขา ข้ามห้วยมากมายไปตามลำนี้สายหนึ่งซึ่งต่อมาคือลำน้ำลี้ ซึ่งพระนางจามรีได้ตั้งสัตย์อธิษฐานถึง 3 ครั้งเพื่อจะได้สร้างบ้านแปงเมือง จนในที่สุดได้มาตั้งบ้านเมือง ณ ดอยเวียง (วัดพระธาตุดวงเดียวหรือพระธาตุกลางเวียง) ราษฎรได้มีที่ทำกิน ทุ่งนา สร้างวัดวาอารามมากมาย และได้ตั้งหลักเมืองลี้ บริเวณทุ่งกาด หนองเจนเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ราษฎรต่างนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกัน จวบจนต่อมาได้มีการย้ายหลักเมืองไปตั้ง ณ ริมแม่น้ำลี้(ที่ตั้งศาลเข้าพ่อหลักเมือง) ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการรำลึกเชิดชูเจ้าผู้ครองเมืองลี้ตั้งแต่อดีตกาล หลายองค์ด้วยกัน  (เจ้าเจนเมือง เจ้าอุ่นเมือง เจ้าจองสูง เจ้าข้อมือเหล็ก เจ้าปูเหลือง เจ้านิ้วมืองาม)
       ศาลหลักเมืองลี้ เป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเมืองลี้  ในสมัยก่อนบรรดาข้าราชการหรือแขกบ้านแขกเมืองที่ได้มาอยู่อาศัยในเมืองลี้ ได้มาบอกกล่าว ณ ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้การทำนาทำไร่ได้ผลผลิตดี อยู่อย่างอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุข หากผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติหรือบอกกล่าว  ก็มักจะมีอันเป็นไป และหากข้าราชการได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็จะมาบอกกล่าวเพื่อความสวัสดีมีโชค
      ประชาชนชาวเมืองลี้ จึงได้จัดประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าผู้ครองเมืองลี้ในอดีตกาลได้มาบอกกล่าวให้ลูกหลานได้ประกอบคุณงามความดี และได้จัดให้มีการแสดงต่างของกลุ่มที่มีความประสงค์ต้องการแสดง เช่น การรำถวายเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติม  นอกจากนี้ ได้มีซอพื้นเมือง ถวาย

ขอเชิญชวนร่วมพิธีบวงสรวงพลีกรรมศาลหลักเมืองลี้ (เลี้ยงผีเจ้าเมือง) ในเดือน 9 ขึ้น 9 ค่ำ ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ศาลหลักเมืองลี้ หมู่ที่ 6 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
   กำหนดการ
09.00 น. ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณศาลหลักเมืองลี้
10.00 น. เตรียมการอัญเชิญและแต่งดาเครื่องบวงสรวง
11.00 น. การแสดงถวายเจ้าพ่อเมืองลี้
12.00 น. พิธีบวงสรวงพลีกรรมศาลหลักเมืองลี้
12.30 น. เรียนเชิญผู้เข้าร่วมพิธีรับประธานอาหารกลางวัน