แจ้งข่าวบริการครับ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง อาสาสมัครวัฒนธรรม(อสว.)จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 กันยายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 
คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
2.มีภูมิบำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน
3.มีความสามารถพิเศษ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาไทย/ถิ่น
4.มีความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนเป็นอย่างดี
เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.สำเนาปริญญาบัตร
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่ายขนาด1 นิ้วจำนวน 1 รูป(ถ่ายไม่เกิน6 เดือน)
5.ใบรับรองแพทย์ 
6.หลักฐานทะเบียนสมรสหรือการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.
วันที่ 19 กันยายน 2557
สอบคัดเลือก
วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
โหลดใบสมัครได้ทางเวปไซต์ของสำนักวานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
http://province.m-culture.go.th/lamphun