เชิญชวนผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่งในด้านใดด้านหนึ่งใน 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรมและด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รับรางวัล “100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เนื่องในโอกาสจัดงาน “ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี 2558 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าเฝ้ารับโล่เกียรติคุณประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

          ส่งผลงานมายัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลได้ที่

www.princessngarmchit.org  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  (นายเสน่ห์  จินาจันทร์) 081 – 2871728  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.