เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานข่วงผญาห้าไทขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน ไทลื้อไทเขิน ไทใหญ่ มาร่วมงานมากมาย มีกิจกรรมการเสวนาโดยพ่อครูภูมิปัญญาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีกิจกรรมที่หลากหลาย บ่งบอกถึงรากเหง้ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมาแต่เดิมอย่างเหนียวแน่น ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของล้านนาอย่างถูกต้อง มีข่วงผญาอีกมากมาย เสีบดายที่หลายท่านไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชม หาดูได้ยากจริงๆ........ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไรจะได้เห็นอีก

ในฐานะที่เป็นคนล้านนาโดยกำเนิด เมื่อมีโอกาสได้มาพบเห็นและร่วมกิจกรรม ก็ยากที่จะลืมเลือน ที่มีคนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งห้าไท ยังยึดมั่นในภูมิปัญญาและสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น จึงขอบันทึกภาพเหล่านี้ไว้เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม