สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้ดำเนินการจัดพิธีกินอ้อผญาขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 โดยจัดขึ้นที่ศาลาราย วัดพระธาตุห้าดวง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลวังดิน สภาวัฒนธรรมทุกตำบล ศรัทธาประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลและอำเภอใกล้เคียงได้มาร่วมงานอย่างมากมาย รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลลี้และผู้มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทานเพื่อบริการแก่ผู้มาร่วมงานและคณะผู้มีจิตศรัทธาจากร้านอาหารในอำเภอลี้ ได้นำภัตตหารมาถวายพระสงฆ์ - สามเณร

มีการแต่งดาสถานที่ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีครูภูมิปัญญาและพี่น้องประชาชนที่มีจิตอันเป็นกุศลพร้อมทั้งคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มาเป็นกำลังในการสถานที่ มีการจัดเตรียมทั้งสถานที่และแต่งดากัณฑ์หลวงซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเมืองลี้ และในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2557 ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบพิธี มีพ่อหมอบุญมี  ไชยสวัสดิ์ มาเป็นเจ้าพิธี สวดมนต์ มนต์น้ำผึ้ง มนต์ส้มป่อย 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันประกอบพิธี ได้มีคณะศรัทธาประชาชนและผู้มีความเขื่อมั่นศรัทธากับวัฒนธรรมภูมิปัญญาของล้านนา ได้หลั่งไหลกันมาร่วมประกอบพิธี โดยมีความเชื่อมั่นว่าหากได้เข้าร่วมพิธีและกินอ้อผญาแล้ว จะทำให้มีสติปัญญาฉลสดปราชญ์เปรื่อง มีความจำดี มีเสน่ห์เมตตามหานิยม พูดจาไพเราะมีความเชื่อถือ และอีกนานับประการซึ่งถือได้ว่าได้รับความศรัทธาจากผู้มาร่วมงานอย่างมากมาย และมีการถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ FM 103.75 MHz ทำให้งานพิธีกินอ้อผญาสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ สร้างความภาคภูมิใจแก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมและศรัทธาประชาชนทั่วไป

รับชมภาพกิจกรรมพิธฑีกินอ้อผญา ตั้งแต่การเตรียมงานจนเสร็จสิ้น

พระอธิการบรรยง  อภิวัฒฑโณ และพ่อหมอบุญมี  ไชยสวัสดิ์ มาเสวนาพิธีกินอ้อผญา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์สามครูบา เทศบาลตำบลวังดิน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ศรัทธาประชาชนที่ต้องการจะเข้าร่วมพิธีกินอ้อผญา

ทุกคนที่เข้าร่วมับฟังการเสวนามีความรู้ความเข้าใจ

แต่งดาสถานที่และอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีกินอ้อผญา

ตัดอ้อให้เป็นปล้องเท่าดับข้อนิ้วมือ

เตรียมสถานที่ประกอบพิธีกินอ้อผญา เครื่องกัณฑ์หลวง

พ่อหมอบุญมี  ไชยสวัสดิ์ เจ้าพิธี

พ่อหมอบุญมี กำลังแนะนำวิธีกินอ้อผญา

ตืดปัจจัยบูชาอ้อผญา

นายอาชัย  นาทรายกานต์ นายกอบต.นาทราย มอบน้ำดื่มมาให้บริการ

เจ้าหน้าที่บริการกรวยดอกไม้เข้าร่วมพิธี

พระมหาบุญเรือง  สุจิณโณ เจ้าอาวาสวัดพวงคำ เมตตาทำหน้าที่พิธีกร

นายเสน่ห์  จินาจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายสุรสิทธิ์  ทองรวย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังดิน จุดเทียนมงคล ซึ่งเป็นเทียนมงคลสูงสุดในพิธี

มัคนายกนำไหว้พระสมาทานศีล

ผู้ร่วมพิธี ไม่จำกัดเพศและวัย

พระอธิการบรรยง  อภิวัฒฑโณ เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ เมตตามาเป็นที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน กล่าวขอบคุณศรัทธาประชาชนที่มาร่วมพิธี