วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์อำเภอลี้พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ(พระเพชร) ณ วัดลี้หลวง เป็นพิธีที่ได้ทำสืบเนื่อติดต่อกันมาทุกปี