เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายเสน่ห์  จินาจันทร์ ประธาสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้ไปถวายความรู้แก่พระสงฆ์-สามเณร ที่บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อนที่วัดพวงคำ  จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ รูป

      ถวายความรู้เกี่ยวกับศาสพิธีแก่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน ๗๒ รูป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีทางด้านศาสนา  เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงวิถีชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เช่น การจัดโต๊ะหมู่ประเภทต่างๆ การปฏิบัติพิธีในงานมงคลและอวมงคล การไปทำบุญที่วัด การบูชาพระรัตนตรัย การใส่ขันแก้วทั้งสาม การทำไหว้พระสมาทานศีล การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นต้น