ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือนเมษายนทุกปี  ได้มีประเพณีสรงน้ำรพระธาตุห้าดวงขึ้น ณ วัดพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
  ปีพ.ศ.๒๕๕๘ นร้ ได้รับเมตตาจากพระพรหเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา ได้มาเป็นประธานพิธี พระสงฆ์พิธี ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง และได้นำคณะศรัทธาญาติโยมเข้าสรงน้ำพระธาตุห้าดวงเพื่อความเป็นสิริมงคล