เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู็ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาให้พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประทานโล่หมู่บ้านรักษาศีลห้า ประทานเกียรติบัตรแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนหมู่บ้านรักษาศีลห้า พร้อมทั้งประทานทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จำนวน ๒๙๐ รูป
      เวลา ๑๒.๓๐ น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ได้เดินทางมาถึงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มและเข้าสู่วิหารพระเมืองแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสักการะสรีระครูบาชัยยะวงษาพัฒนา และเข้ากราบสักการะพระครูพินิจสารธรรมหรือครูบาพรรณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ต่กจากนั้น พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเจ้าคณะอำเภอแต่ละอำเภอเข้าถวายสักการะตามลำดับ พร้อมด้วยฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย นายณรงค์  อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู็บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม  หลังจากนั้น ผู้ว่าราการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถวายรายงาน ต่อจากนั้นพระพรหมเสนาบดี ได้มอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านรายรอบวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ที่ได้รักษาศีลห้า ครบ ๑๐๐ % และมอบทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จำนวน ๒๙๐ รูป

      ต่อมาพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา ได้กล่าวสัมโมทนียกถา หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ในตำบลนาทราย ได้สืบสานการรักษาศีลห้า ตามคำสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือ ครูบาวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตามที่ชาวอำเภอลี้เรียกท่านด้วยความเคารพ ได้ปฏิบัติตนรักษาศีลห้า เป็นวิถีชีวิต ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ไม่นำสัตว์มาเลี้ยงในหมู่บ้าน ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ประกอบสัมมาอาชีพ และทำสวนทำไร่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากว่า ๔๔ ปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ได้ประเมินแล้วว่า ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้รักษาศีลห้า ครบ ๑๐๐% โดยประเมินจาก “ หลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านรักษาศีลห้า “ ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กำหนดไว้ว่าหมู่บ้านใดรักษาศีลห้า ได้ร้อยละ ๕๐ จะมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้า ให้แก่หมู่บ้านนั้น ถ้ารักษาศีลห้า ได้ร้อยละ ๘๐ จะมอบโล่ให้หมู่บ้าน ซึ่งนับว่าทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า ครบ ๑๐๐% เป็นแห่งแรกของประเทศ สำหรับชุมชนพระบาทห้วยต้ม จำนวน ๑๐ หมู่บ้านที่ได้รับโล่หมู่บ้านรักษาศีลห้า ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอที่อพยพมาจากมาจาก จังหวัด ตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยติดตามมากับครูบาชัยวงศาพัฒนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งครูบาชัยวงศาพัฒนา ได้ชวนให้มาอยู่พร้อมกับมอบที่ดินให้ทำกินครอบครัวละ ๑ ไร่ โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องรักษาศีลห้า ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนาอย่างเคร่งครัดมาจนถึงปัจจุบัน

      จากนั้นพระพรหมเสนาบดี พร้อมด้วยครูบาพรรณ พระราชปัญญาโมลี คณะสงฆ์ - สามเณร ผู้ว่าราการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมขบวนแห่ประกอบด้วยขบวนตุงล้านนา ๑๐๘ ขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนช้าง ๓ เชือกและขบวนศรัทธาประชาชนหลายพันคนได้เคลื่อนขบวนไปพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เข้าสักการะพระมหาธาตุและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ไว้เป็นที่ระลึก