เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมคณะกรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอลี้ (อาคารเมืองนักบุญ)

    นายพษ์เทพ  มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้มีประธานสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่อำเภอลี้ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

    ประธานที่ประชุมได้แจ้งวาระการประชุมเพื่อทราบ ประกอบด้วย การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๕๘ การจัดขบวนพระพุทธรูปในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ งานแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข  การจัดสรรงบดอกผลกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม การของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน การสนับสนุนงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน โครงการลำพูนเมืองแห่งวัฒนธรรม ๑ อำเภอ ๑ วัฒนธรรม การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวัอัฏฐมีบูชา การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยาม/บุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

     นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดงานไหว้สาป๋ารมี ๑๓๗ ปีครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในส่วนอำเภอเมืองและส่วนจังหวัดนั้น จะจัดงานที่วัดจามเทวี มีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำกู่อัฐิครูบา สำหรับอำเภอลี้ ได้กำหนดจัดงานครบรอบวันกำเนิด ๑๓๗ ปีครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปางจอมสะหลีทรายมูลบุญเรือง มีพิธีทางศาสนาและการเปลี่ยนผ้าไตรครององค์รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย รวมทั้งการจัดงานที่อนุสาวรียรอยต่อลี้ - เถิน ตำบลดงดำด้วย