วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้

  นายเสน่ห์  จินาจันทร์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา