ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้ เป็นประเพณีความเชื่อที่ชาวเมืองลี้ให้ความสำคัญ โดยกำหนดให้มีงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้ในเดือน ๙ เหนือ ขึ้น ๙ ค่ำ ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ นี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

     ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ พี่น้องชาวเมืองลี้ ได้ร่วมใจกันจัดให้มีงานประเพณีบวงสรวงสาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตา เป็นความเชื่อว่า เจ้าเมืองหรือผู้ครองเมืองลี้มาตั้งแต่อดีตอันยาวนาน ได้ปกปักคุ้มครองรักษาให้ชาวเมืองลี้ได้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนา พืชพันธุ์ธัญญาหารได้ผลดี มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนชาวเมืองลี้มีความรักใคร่กลมเกลี่ยวสามัคคีกัน

     ในส่วนที่มีการบวงสรวงเพื่อให้เจ้าพ่อลงมาบอกหรือแจ้งเรื่องราวแก่ลูกหลานคนเมืองลี้ มีผู้ซักถามหรือขอคำแนะนำจากเจ้าพ่อว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้กับศาลเจ้าพ่อนิ้วมืองามที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาทดแทนหลังเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรมนั้น เจ้าพ่อก็มีความพึงพอใจอยู่  แต่เจ้าพ่อบอกว่า ต้องรักษาของเก่าของเดิมไว้ ของยุคสมัยใหม่ไม่ค่อยชอบเท่าใด อยากให้ทุกคนช่วยมาเยี่ยมเยือนกันบ้าง อย่าปล่อยให้มันรกร้างมัวหมอง และอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเราไว้อีกทั้งบ้านเรือนของเก่าทั้งหลายอย่าทิ้งอย่าทำลายของเก่า เพราะคนจะมาเที่ยวลี้บ้านเราเพราะ ของเก่า ประเพณีเก่าๆเหล่านี้ โดยเฉพาะที่บ้านเก่าเมืองเดิม(หมายถึงสถานที่เป็นเมืองเก่าคือวัดพระธาตุดวงเดียว) ให้ช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์สืบสานให้คนทั่วไปได้รู้จักเมืองลี้ เมืองเก่าแก่นี้ ต่อไปก็จะมีคนมาเยี่ยมเมืองลี้กันมาก เนื่องเพราะความเป็นเมืองเก่า ประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ควรช่วยกันรักษาไว้

     หลังเสร็จสิ้นจากพิธีบวงสรวงแล้ว ก็ได้เชิญผู้มาร่วมงานประเพณีรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน


-