เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะศรัทธสาธุชนในหมู่บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการนำของพระมหาสมศักดิ์  ภัทรธฺมโม และสาธุชนได้มาร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายทานมณฑปเจดีย์ครบรอยพระบาทจอมคำ หรือ พระบาทห้วยย่าผัน 

   พิธีเริ่ม้ตนเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.ศรัทธาประชาชนได้พากันมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง เวลา ๑๐.๐๐ น.เริมประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์พิธี จำนวน ๔๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์  และมัคนากยกล่าวคำถวายมณฑปเจดีย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พิธี พระสงฆ์อนุโมทนา  จากนั้นได้นำศรัทธาประชาชนสรงน้ำพระบาทจอมคำและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ -สามเณร ศรัทธาประชาชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบโรงทาน  ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ก็ได้นำน้ำดื่มไปบริการด้วยรวมทั้งมีช่างซอพื้นเมืองอาสาสมัครจากวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ไปขับซอให้ศรัทธาสาธุชนได้รับฟังกัน