สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ร่วมกับเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา โดยการนำของพระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศรัทธสาธุชนอารามห้วยน้ำดั้น บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อารามห้วยน้ำดั้น

    เนื่องด้วยในแต่ละปีนั้น พระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ ได้กำหนดให้มีพิธีการหล่อเทียนพรรษาประจำปีขึ้น โดยมีการเวียนสถานที่จัดงานพิธีไปในแต่ละปี ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ นี้ ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึน ณ อารามห้วยน้ำดั้น บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กำหนดวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๒ วัน  คณะศรัทธาสาธุชนอารามห้วยน้ำดั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมตกแต่งดาสถานที่พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆด้วยความภาคภูมิใจ เนื่องจากอารามห้วยน้ำดั้น เป็นสำนักสงฆ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างศาสนสถานประกอบด้วย วิหารหลังใหญ่ ศาลา กุฏิเจ้าอาวาส ห้องน้ำห้องส้วม โรงทาน ฯลฯ 

    เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีพระครูอภิวัฒนวิกรมได้มาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน ๑๐ เล่ม ตั้งแต่ตอนเช้าคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นได้มีสาธุชนจากอำเภอลี้ได้มาร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ซึ่งมีผู้นำขี้ผึ้งมาบริจาคพร้อมกับปัจจัยตามกำลังศรัทธา โดยในบางส่วนได้ีคณะศรัทธาที่รับฟังวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้บริจาคขึ้ผึ้งและปัจจัยมาล่วงหน้าแล้ว และทั้ง 2 วัน สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้มาทำการถ่ายทอดเสียงในงานพิธีหล่อเทียนพรรษาทั้ง 2 วันพร้อมทั้งได้นำช่างซออาสาสมัครมาขับซอพื้นเมืองให้ผู้มาร่วมงานพิธีได้รับฟัง ทั้ง 2 วันเช่นเดียวกัน 

    ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระครูอภิวัฒนวิกรมได้จัดรายการ "เสียงธรรม แสงอรุณ" ผ่านสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ซึ่งทำหน้าที่แม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในพื้นที่ต่างๆทั้งในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่และในอำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ในตอนเช้ายังคงมีศรัทธาสาธุชนได้หลั่งไหลกันมาร่วมงานพิธีอย่างมากมายโดยเฉพาะสาธุชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเวียงป่าเป้า รวมทั้งสาธุชนในพื้นที่อำเภอลี้ที่มาร่วมงานพิธีทั้ง 2 วัน  สำหรับเทียนพรรษาจำนวน 10 เล่มที่ทำการหล่อในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ได้ประกอบพิธีถายแก่วัดต่างๆในอำเภอลี้ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และทำการหล่อเทียนพรรษาอีก ๙ เล่ม เพื่อที่จะนำไปถวายวัดต่างๆในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘