เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดอบรมเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมเสริมสร้างเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ลานนาน่ามอง" ตามโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์(Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลุงทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2558 ช่วงวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 

   ได้มีตัวแทนจากเครือข่ายวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานวัฒนธรรมและสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน จำนวน 120 คน ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้และการไปศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตกระดาษสาและการทำร่ม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกะสักที่เกิดจากการรวมตัวของชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านแกะสลัก บ้านถวาย อำเภอหางดง และไปศึกษาเรียนรู้ที่วัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัวลาย ที่มีการสร้างโบสถ์ด้วยเงินทั้งหลังที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมทุกวัน  ในการศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นำมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวและกำหนดแนวทางในการนำไปใช้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตนเองต่อไป


การฟ้อนต้อนรับพิธีเปิดการอบรม

ผู้เข้าอบรมรายงานตัวลงทะเบียน

พิธีกรสาวทำหน้าที่

นายนาวิน  สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการอบรม

แขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิดการอบรม

นางศันสนีย์  พุกกานนท์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน

นายนาวิน  สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเปิดการอบรม

นายนาวิน  สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ

นางศันสนีย์  พุกกานนท์ บรรยายอัตลักษณ์ล้านนากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 จังหวัด

นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ชี้แจงการไปเยี่ยมชมพื้นที่แบบอย่างชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เยี่ยมชมบ้านอนุรักษ์กระดาษสา สันต้นเปา อำเภอสันกำแพง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษสา

เจ้าของสถานที่กล่าวต้อนรับแนะนำ

กระบวนการทำกระดาษสา จากต้นสานำเอาเปลือกมาทุบ

ผ่านกระบวนการต้มให้เปลือกสาเปื่อย

ต้นสาที่มีอายุ 1 ปี ถูกนำมาทำกระดาษสา

กระบวนการปั่นให้ยุ่ยละเอียด

เนื้อเยื่อของต้นสานำมาปั่นให้ยุ่ยและลงน้ำ เพื่อจะใช้ตะแกรงผ้าช้อนเยื่อสาขึ้นมาทีละแผ่น

ถูกนำไปผึ่งให้แห้ง

กระบวนการนี้ ผู้ที่มาทำจะได้แรงงานแผ่นละ 35 สตางค์

ผศ.ดร.จุฑามาศ  วิศาลสิงห์ บรรยาย การเตรียมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่ AEC

เยี่ยมชมหมู่บ้านแกะสลัก บ้านถวาย ผู้แทนชุมชนให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

จากแผ่นไม้เก่าๆราคาไม่กี่ร้อยบาท นำไปสู่านแกะสลักที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าของสินค้า

ถ่ายภาพหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

นั่งรถเยี่ยมชมรอบบริเวณหมู่บ้านถวาย

 

พักชิมกาแฟ

เดินทางไปเยี่ยมชมวัดศรีสุพรรณ

รับฟังการบรรยายสรุปจากพระคุณเจ้า

วิหารในวัดศรีสุพรรณ

อุโบสถเงิน หนึ่งเดียวในโลก

พระประธานภายในอุโบสถ

กลับมายังห้องอบรม ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์

คณะวิทยากรมาร่วมเสวนา ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้แทนจังหวัดลำปาง รายงานสรุปผลการไปเยี่ยมชมแหล่งเพื่อที่ท่องเที่ยว

ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสรุปผลการเยี่ยมชมพื้นที่

ผู้แทนจังหวัดลำพูน รายงานสรุปผลการเยี่ยมชมพื้นที่

ผู้แทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสรุปผลการเยี่ยมชมพื้นที่

วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายวุฒิบัตรการอบรม

กล่าวปิดการอบรม