เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาผ้าตีนจกโหล่งลี้ ขึ้น ณ ลานธรรมวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  สืบเนื่องจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลลี้ ได้ดำเนินการสืบค้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชน โดยคณะทำงานได้พิจารณาเห็นว่า ในหมู่บ้านปวงคำนั้น มีผ้าตีนจกที่ทอด้วยมือคนรุ่นปู่ย่าตาทวด ตกทอดสืบต่อมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เป้นผ้าตีนจกที่ทอด้วยฝีมือคนเมืองลี้ล้วนๆ มีลายที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองลี้  จึงได้พยายามที่จะสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ้าตีนจกให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และมีความพยายามที่จะเรียนรู้การทอผ้าตีนจกและพยายามที่พัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรีบ้านปวงคำจึงได้รวมตัวกันและเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าตีนจกเมืองลี้

      คณะกรรมการจึงได้จัดงานเวทีเสวนาขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผ้าตีนจก ประกอบด้วยอ.นุสรา  เตียงเกศ ผศ.ดร.ณัฐร  สุคันธมาลา และอ.บัญชา  อุดโพธิ์ มาร่วมในเวทีเสวนา โโยมีอ.สุนีย์  ทองสัมฤทธิ์ แกนนำของกลุ่มสตรีบ้านปวงคำ ร่วมอภิปรายด้วยกัน  ทำให้ผู็เจ้ามาร่วมกิจกรรมมากมายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของผ้าตีนจกโหล่งลี้ ซึ่งถือว่าเป็นของดีเมืองลี้ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในตัวมันเองและสามารถที่จะต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

      งานนี้สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้นำทีมงานไปทำการถ่ายทอดสดตลอดงาน เพื่อให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามความเคลื่อนไหวและรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่างน่าสนใจ  จึงได้ประมวลรูปภาพมาให้ชมทางเวปไซต์นี้อีกข่องทางหนึ่ง  หากท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใด หรือข้อเสนอแนะ ก็สามารถเสนอให้ทีมงานได้พิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีนิ่งขึ้นต่อไป