สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้นำคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมำเภอฃี้พร้อมด้วยผู็ที่สนใจในการเรียนตั๋วเมืองจากวัดลี้หลวง ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีตากธรรมที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

    จากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์ใบลานวัดลี้หลวง ได้ดำเนินการทำความสะอาดใบลานของวัดลี้หลวงซึ่งด้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ตั้นปีพ.ศ.๒๕๕๘ จากการที่มีอาสาสมัครได้มาทำความสะอาดใบลาน จึงเป็นความบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ในการอ่านและเขียนตั๋วเมือง  จึงได้ขอให้มัคนยกและลุงหนานผู็ที่มีความรู้ สามารถอ่านและเขียนตั๋วเมืองได้ ช่วยสอนอักขรล้านนาให้ผู็สนใจ  ในการดำเนินการดังกล่าว สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้มีโครงการงานพิธีตากธรรม ตานเข้าใหม่ หิงไฟพระเจ้า ขึ้นในเดือน ๔ เป็ง ประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จึงมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้และศึกษาวิธีการกระบวนการพิธีตากธรรมจากวัดสูงเม่น ซึ่งเป็นวัดที่มีการเก็บคัมภีร์ใบลานไว้มากที่สุด จึงได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้และได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นและคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่นที่ได้อธฺบายให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการห่อธรรมเป็นอย่างดียิ่ง