ด้วยความเชื่อของคนล้านนา หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดพิธีขอขมาบูชาพระแม่โพสภ เฮียกขวัญข้าว  เป็นการขอบคุณที่มีข้าวนาอุดมสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปรับประทานได้มีการถวายตานข้าวใหม่แด่พระภิกษุสงฆ์