คณะสงฆ์ตำบลลี้ - ดงดำ ได้ดำเนินการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีผู้ที่ตั้งใจเข้ามาบรรพชา-อุปสมบททั้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 83 รูป ช่งเวลาตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2559
       นายเสน่ห์  จินาจันทร์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้รับเชิญให้ถวายความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีให้แก่พระสงฆ์ - สามเณร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยถวายความรู้ทั้งภาควิาการและภาคปฏิบัติ ได้รับความสนใจในการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้