เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีการทำบุญชาติภูมิบ้านครูบาศรีวิชัยขึ้นในบริเวณสถานที่ที่เป็นที่กำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยนายอุดม  จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ ได้ร่วมกับคณะศรัทธาประชาชน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพยายามที่จะจัดสร้างบ้านครูบาขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนักบุญแห่งล้านนา ในบริเวณสถานที่กำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าวัดเยื้องมาทางทิศใต้  โดยได้ทำการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนปัจจัยในการก่อสรา้ง รวใทั้งได้รับงบประมาณจากจังหวัดลำพูนมาส่วนหนึ่ง ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง และบ้านหลังเล็กในบริเณเดียวกัน 
      ในการทำบุญครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้และพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาประชาชนไดมาร่วมทำบุญ