วันที่ 20 มกราคม 2564 สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมใหม่ในปี 2564 แบะการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล/เทศบาล ณ หอประชุมอำเภอลี้
      เมื่อเวลา 09.30 น.นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง โดยมีกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยปลัดเทศบาล/อบต.ทุกแห่ง ผอ.กองการศึกษาที่รับผิดชอบงานศิลปะวัฒนธรรม กำนันทุกตำบล ประธานสภาวัฒนธรรมทุกตำบล ทั้งนี้ ได้มีนายพงษ์เทพ  มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน บรรยายการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ตามกรอบเวลาที่กำหนด นายเสน่ห์  จินาจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆที่จะต้องจัดทำและการจดแจ้งเป็นนเครือข่ายวัฒนธรรมให้สามารถยื่นจดแจ้งได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51110 ซึ่งน้องๆอาสาสมัครวัฒนธรรมยกทีมออกมาช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี  และเปิดโฮกาสให้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจ
        สำหรับการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลนั้น ตามกรอบเวลาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดไว้คือระหว่าางวันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและเทศบาล โดยจะต้องเชิญทั้งเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ให้การรับรองพ้น 30 วันแล้ว ,มาเข้าร่วมประชุมด้วยนายวิวัฒนฺ์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวเปิดประชุมและให้แนวคิดงานวัฒนธรรม