ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ จังหหวัดลำพูน
............................................

          ตามที่สมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2553 มาตรา 17 และกฎกระทรวง กำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศซ.2555 นั้น

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหหวัดลำพูน จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ดังนี้
          1.นายเสน่ห์  จินาจันทร์                 ตำแหน่ง          ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้
          2.นางนิพันธ์  วุฒิชาติ                   ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ 1
          3.นายธีรชัย พัฒฯหทัย                  ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ 2
          4.นายอภิชาติ  อาจหาญ                ตำแหน่ง          กรรมการและเหรัญญิก
          5.นางอัมพวัน  จินะวงศ์                 ตำแหน่ง          กรรมการและผ็ช่วยเหรัญญิก
          6.นางสาวอาภากร  ปัญโญ            ตำแหน่ง           กรรมการและประชาสัมพันธ์
          7.นายวิมล  สุขแดง                      ตำแหน่ง          กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
          8.นางสุพรรณ  ศะริจันทร์               ตำแหน่ง          กรรมการและปฏิคม
          9.นางวริษฐา  โม่งจันทร์                ตำแหน่ง          กรรมการและปฏิคม
          10.นางมลิวัลย์  ไววุฒิ                  ตำแหน่ง          กรรมการ
          11.นางสาวศิริวรรณ  บุริมจิตต์       ตำแหน่ง          กรรมการ
          12.นางสาวณัฐชนิยา ทาปัญญา    ตำแหน่ง          กรรมการ
          13.นางนฤมล  วงษ์พันธุ์               ตำแหน่ง          กรรมการ
          14.นางวิภา  อาจหาญ                  ตำแหน่ง          กรรมการ
          15.นางสุภาพ  ตะยะพงษ์              ตำแหน่ง          กรรมการ
          16.นางอำนวย  ต๊ะอุ่น                  ตำแหน่ง          กรรมการ
          17.นางกิติชา  ปาลีกุย                 ตำแหน่ง          กรรมการ
          18.นางบัวผัน  ทิวงค์ษา               ตำแหน่ง          กรรมการ
          19.นายสมฤทธิ์  เป็งดอย             ตำแหน่ง          กรรมการ
          20.นายธงชัย  ตุ่นสิงห์คำ             ตำแหน่ง          กรรมการ
          21.นางณภัทรดา  หอมวงษ์          ตำแหน่ง          กรรมการ
          22.นางสาวจารุวรรณ พงศ์พานิช   ตำแหน่ง          กรรมการ
          23.นายชาญณณงค์  พะเมือง       ตำแหน่ง          กรรมการ
          24.นายสิงห์คำ  พ่อแจ้                ตำแหน่ง          กรรมการ
          25.นายบุญมา  พรมศรี                ตำแหน่ง          กรรมการ
          26.นายธีรวัตร  ปุ๊ดภาษี               ตำแหน่ง          กรรมการ
          27.นายไพโรจน์  มีสอน              ตำแหน่ง          กรรมการ
          28.นางวาวนภัสนันท์  สานา        ตำแหน่ง          กรรมการ
          29.พระครูวิจิตรปริยัติการ          ตำแหน่ง          กรรมการ
          30.นางสุพัตรา  แดงชัย             ตำแหน่ง          กรรมการ
          31.นายบุญช่วย  สุวรรณวงศ์       ตำแหน่ง          กรรมการ
          32.นางอรุณี  ธรรมดำรงกุล         ตำแหน่ง          กรรมการ
          33.นางสุพร  แก่งสร้อยไพบูรณ์    ตำแหน่ง          กรรมการ
          34.นางสาวธนาพร วงศ์ฤดีเจริญกุลตำแหน่ง          กรรมการ
          35.นายอุดม เชียงยศ                   ตำแหน่ง          กรรมการ
          36.นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรติกุลตำแหน่ง        กรรมการ
          37.นายจ๋อม  ตาฝั้น                     ตำแหน่ง          กรรมการ
          38.นางสุนีย์  ทองสัมฤทธิ์            ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ
          39.นายสุพจน์  แสนหาญ             ตำแหน่ง          กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

          สภาวัฒนธรรมอำเภอ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1.เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ
          2.เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
          3.ระดมทรัพยการ บุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
          4.ส่งเสริม สนับสนุนแร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยน สืบทอดและเฝ่าระวังทางวัฒนธรรม
          5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการดำเนินงานขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม
          6.ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรม

                               ประกาศ ณ วันที่  16  มุนายน พ.ศ.2564

                                         บพิตร  วิทยาวิโรจน์
                                      (นายบพิตร  วิมยาวิโรจน์)
                                         วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน