คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลลี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
...........................................

1.พระครูวิจิตรปริยัติการ          ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลี้
2.นายสีวัย  วงศ์ปาลีย์             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลี้้ คนที่ 1
3.นางอรภา  แสนเพ็ญ             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลี้ คนที่ 2
4.นางอรุณี  โตอ่วม                 กรรมการและเหรัญญิก
5.นางราตรี  สัตยารัฐ               กรรมการและผู็ช่วยเหรัญญิก
6.นายแสง  เทพสิงห์แก้ว         กรรมการ
7.ร.ต.อ.สงบ  ไชยคันธา          กรรมการ
8.นายบุญโชติ  แสงคำ            กรรมการ
9.นายสามารถ  มาตยาบุญ       กรรมการ
10.พ.อ.อ.วสันต์  สัตยารัฐ        กรรมการ
11.นายไหว  ธิวาที                  กรรมการ
12.นายศรี  ขุอินต๊ะ                  กรรมการ
13.นางบานเย็น  วิคำชาติ         กรรมการ
14.นางเทียมใจ  มาตยบุญ        กรรมการ
15.นายสมคิด  กัลจาก              กรรมการ
16.นายประพันธ์  จันทะ             กรรมการ
17.นางสาวปราณี  คำสุภา         กรรมการ
18.นายอวน  อินต๊ะนนท์            กรรมการ
19.นายนพพร  กันธิมา              กรรมการ
20.นายนะ  จ่อเรือง                  กรรมการ
21.นางสุพัตรา  แดงชชัย          กรรมการและเลขานุการ