คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไผ่
ปี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.............................................

1.นายไพโรจน์  มีสอน                                     ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไผ่
2.นายจำนงค์  พันโท                                       รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไผ่
3.นายสุรัตน์  รุกขรัตน์                                      กรรมการ
4.นางสืบเนื่อง  ศรีบญเรือง                               กรรมการ
5.นางแสงมอย  มุ้ยศรี                                      กรรมการ
6.นางพิชญ์นาฎ  เมืองใจ                                  กรรมการ
7.นางลัดดาพร  เสนอินทร์                                กรรมการ
8.นางเกษร  แก้วรัตน์                                       กรรมการ
9.นายเกรียงศักดิ์  สานา                                   กรรมการ
10.นายล้วน  สุริยะปัน                                      กรรมการ
11.นายจันทร์  ธรรมกันทะ                                กรรมการ
12.นางพวงเพชร  สารติ                                   กรรมการ
13.นางจันทร์ฟอง  หมื่นปัญญา                         กรรมการ
14.นางสาวพิมพิชชา  แก้วเมืองมา                    กรรมการ
15.นางลาวัลย์  ขันสาวะดี                                กรรมการ
16.นางธีรนาถ  น้อยแสง                                  กรรมการ
17.นางสาวพัชรพิสุทธิ์ กำแพงทิพย์                  กรรมการ
18.นางวรรณา  หมวกเครือ                               กรรมการ
19.นางอรทัย  ตะมาแก้ว                                  กรรมการ
20.นายคำปัน  แก้วรัตน์                                   กรรมการ
21.นางสาวนภัสนันท์  สานา                            กรรมการและเลขานุการ