คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน
ปี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
................................................

1.นายบุญมา  พรมศรี                                   ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน
2.นางสาวบัวแก้ว  ศรีวิจี๋                                รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน คนที่ 1
3.นายประเสริฐ  เป็งกาสิทธิ์                           รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน คนที่ 2
4.นายเสาร์คำ  กองแก้ว                                 กรรมการและเหรัญญิก
5.นายศรียนต์  ศรีวงค์ไชย                              กรรมการและปฏิคม
6.นายวราวุธ  หมวกเครือ                               กรรมการและประชาสัมพันธ์
7.นายสมพร  พื้นอินต๊ะสี                                กรรมการ
8.นายคม  รักษาภักดี                                     กรรมการ
9.นายเมา  สุขสินธุ์                                        กรรมการ
10.นายสีโท  แก้วพา                                     กรรมการ
11.นางกานดา  ใจมา                                     กรรมการ
12.นางสุพร  แก้วอ้าย                                    กรรมการ
13.นายวุฒิศักดิ์  ใหม่ปัน                                กรรมการ
14.นางเตรียม  แก้วคำปัน                               กรรมการ
15.นายแต้ม  ขัดสาร                                      กรรมการ
16.นายจันทร์แก้ว  จันทร์เรือน                         กรรมการ
17.นายประธาน  เตจ๊ะวงค์                               กรรมการ
18.นางธนิกา  คำสิทธิ์                                     กรรมการ
19.นายมงคล  คำสิทธิ์                                    กรรมการ
20.นายชนะนันท์  แสงน้อย                              กรรมการ
21.นายธีรวัตร  ปุ๊ดภาษี                                   กรรมการและเลขานุการ