คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย
พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันทีี่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.........................................

1.นายชาญณรงค์  พะเมือง                             ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย
2.นายบุญตัน  ยาตา                                       รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย คนที่ 1
3.นายคำอ้าย  ด้วงประสิทธิ์                             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย คนที่ 2
4.นางรัตนา  ชัยพูน                                        กรรมการและเหรัญญิก
5.นายสงกรานต์  ชัยยะ                                   กรรมการและปฏิคม
6.นายเกริกศักดิ์  ค้างคีรี                                  กรรมการและประชาสัมพันธ์
7.นายกลม  ปันธิ                                            กรรมการ
8.นายผัด  หล้าแก้ว                                        กรรมการ
9.นายอินตา  ปานุภาพ                                    กรรมการ
10.นายศรียนต์  มันห้วย                                  กรรมการ
11.นายขจร  วรรณภิละ                                    กรรมการ
12.นายวัยคำ  จินาจันทร์                                 กรรมการ
13.นายสม  ชัยพูน                                          กรรมการ
14.นายบุญวาส  เตจ๊ะวงศ์                                กรรมการ
15.นายสิงห์คำ  พ่อแจ้                                     กรรมการและเลขานุการ.
16.นางสาวนุชพิชา  ศรีไทย                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ