คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ
ปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564
........................................

1.นายบุญช่วย  สุวรรณวงค์                          ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ
2.นางบุญเปลี่ยน  นันทะชมภู                       รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ คนที่ 1
3.นางนิลาวัลย์  พิศวงศ์                               รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ คนที่ 2
4.นางเทียมใจ  จี๋ภิโล                                  กรรมการและเหรัญญิก
5.นางกัญญภา  บุญตัน                                กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
6.นางจันทร์หอม  สาต๊ะ                               กรรมการและประชาสัมพันธ์
7.นางชนิตสิรี  ชัยเลิศอนันต์                         กรรมการ
8.นางพรรณิภา  ทาหาญ                              กรรมการ
9.นางพูนศรี  สาต๊ะ                                      กรรมการ
10.นางสุกันทา  ด้วงอ้าย                              กรรมการ
11.น.ส.ยุพิน  ขัดธินนท์                                กรรมการ
12.นายกาล  โปธิบาล                                  กรรมการ
13.น.ส.พันธ์ทิพย์  นันตี้                               กรรมการ
14.นายสุข  สุใจ                                          กรรมการ
15.นางวรรณา  เปี้ยอ้าย                               กรรมการ
16.นายสุวรรณ์  สายมัญ                               กรรมการ
17.นางสมนึก  เป็งกันทา                              กรรมการ
18.นางนวล  ยะปันดิษฐ์                                กรรมการ
19.นางเอ้ยหน้อย  ทาเงิน                             กรรมการ
20.นางอรุณ๊  ธรรมดำรงกุล                           กรรมการและเลขานุการ
21.น.ส.จันทร์เพ็ญ  พลเยี่ยม                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ