คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน
ปี พ.ศ.2564 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
................................

1.นายจ๋อม  ตาฝั้น                                 ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน
2.นายจำรัส  แสงคำ                              รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน คนที่ 1
3.นายทรงเดช  สมลา                            รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน คนที่ 2
4.นายยรรยงค์  โม่งจันทร์                       กรรมการ
5.นางชนันนิดา  คำทา                           กรรมการและเหรัญญิก
6.นางสาวนลินี  ปันธืนวน                       กรรมการ
7.นายลอน  ธรรมสิทธิ์                           กรรมการ
8.นายแดง  เกิดเป็ง                               กรรมการ
9.นายครรชิต  สายชู                              กรรมการ
10.นายชาติชาย  ปูอุตรี                          กรรมการ
11.นายบรรทม  อุตมี                              กรรมการ
12.นายสมพงษ์  พิงเจริญ                       กรรมการ
13.นายอเนก  สีวิจี๋                                 กรรมการ
14.นางสาวณัฐรดา  จิตรพุทธบูชาคุณ      กรรมการ
15.นายสาย  จินะวัง                               กรรมการ
16.นายคำชาย  เพิ่่มอุตสาห์                    กรรมการ
17.นางอารมณ์  หนูหน่าย                       กรรมการ
18.นายกุศล  ยะทา                                กรรมการ
19.นายเกี๋ยง  บุญทานุช                         กรรมการ
20.นางสุพัตรา  ทองแสงธรรม                กรรมการ
21.นางวริษฐา  โม่งจันทร์                      กรรมการและเลขานุการ