คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ
ปีพ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.....................................

1.นายอุดม  เชียงยศ                            ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ
2.นายสายชล  ปินตาแสน                     รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ คนที่ 1
3.นายปรีขา  รินท้าว                             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ คนที่ 2
4.นายพิชญะ  สุยะมัน                           กรรมการและเหรัญญิก
5.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ              กรรมการและประชาสัมพันธ์
6.นายธนัช  มูลใจ                                กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
7.นางพนิดา  ตุ่นสอน                           กรรมการและปฏิคม
8.นายมานะ  แสนยอด                          กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
9.นายละออ  อู่ทรัพย์                            กรรมการ
10.นายชุมพล  วงค์แหว้น                      กรรมการ
11.นายเสาร์คำ  แสนปิง                        กรรมการ
12.นายสมนึก  วันหลี                            กรรมการ
13.นายบุญช่วย  โกรินทร์                      กรรมการ
14.นางศรีภา  อุบออ                             กรรมการ
15.นายพิน  แสนสิทธิ์                           กรรมการ
16.นายสุนทร  มูลใจ                             กรรมการ
17.นายดวง  จันสุ                                 กรรมการ
18.นางกมลลักษณ์  คำมาตา                 กรรมการ
19.นางสุดาพร  อู่ทรัพย์                        กรรมการ
20.นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรติกุล      กรรมการและเลขานุการ
21.นางสาวณัฐธยาน์ อิ่นตา                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ