การประชุมเฉพาะกิจ ปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ธรรมศาลา ศาลาศรีจำปา วัดพะธาตุหริภุญชัย วรมหาวืหาร
    วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้เชิญเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้จดแจ้งในระดับจังหวัด จำนวน 35 เครือข่ายและเชิญประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในระดับตำบล ระดับอำเภอนั้นได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คงค้างอำเภอเวียงหนองล่องเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ และต่อมาก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงได้เชิญเครือข่ายและวัฒนธรรมทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ซึ่งปัจจุบันนี้ การแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เพราะการแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดยังไม่ครบ คงขาดอีก 20 จังหวัด ลำพูนก็เป็น 1 จังหวัดในนั้น
         ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกนายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เมื่อแจ้งเงื่อนไขจำนวนสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนแล้ว ได้กำหนดให้มีทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 8 คน ประธานเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด จำนวน 35 คน รวมทั้งหมดจะมี 43 คน และที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของอำเภอเมืองอีก 2 คน รวมเป็น 45 คน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
          ต่อจากนั้นได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต้งตั้งเป็น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า สมควรให้ นายพงษ์เทพ  มนัสตรง ทำหน้าที่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และได้เสนอให้มีรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอีก 5 คน ประกอบด้วย นายบารเมศ  วรรณสัย นายเสน่ห์ จินาจันทร์ นายธวัช  อริยะจักร์ นายประสงค์  อุตสาหปัน นายทศ  เสาวภาณี และเลือกนายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ สำหรับตำแหน่งอื่นนั้นให้ประธานพิจารณาคัดเลือกบุคคลเจ้ามาทำหน้าที่ และนอกนั้นก็เป็นกรรมการ