รายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
ปีพ.ศ.2565-พ.ศ.2568
.........................

1.นายพงษ์เทพ  มนัสตรง                    ตำแหน่ง          ประธาสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
2.นายบารเมศ  วรรณสัย                    ตำแหน่ง         รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 1
3.นายเสน่ห์  จินาจันทร์                      ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 2
4.นายธวัช  อริยะจักร์                        ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 3
5.นายประสงค์  อุตสาหปัน                  ตำแหน่ง         รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 4
6.นายทศ  เสาวภาณี                         ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 5
7.นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี                   ตำแหน่ง          กรรมการและนายทะเบียน
8.นายมงคล  เกษมสันต์                      ตำแหน่ง          กรรมการและเหรัญญิก
9.นางสมพร  วงศ์ฝั้น                         ตำแหน่ง          กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
10.นางวาวนิรมล  วงศ์ใหญ่                ตำแหน่ง          กรรมการและประชาสัมพันธ์
11.นายประเสริฐ  กิติศักดิ์                   ตำแหน่ง          กรรมการและผ็ช่วยประชาสัมพันธ์
12.นางยุรินทร์  ธัญน้อม                     ตำแหน่ง          กรรมการ
13.นายปฐม  ติ๊บหน่อ                        ตำแหน่ง          กรรมการ
14.นางสายตา  ปาลี                         ตำแหน่ง          กรรมการ
15.นายสว่าง  กันมะมูล                      ตำแหน่ง          กรรมการ
16.นายนันท์  นันท์ชัยศักดิ์                  ตำแหน่ง          กรรมการ
17.นางสังวาลย์  วังแจ่ม                     ตำแหน่ง          กรรมการ
18.นายวีระเดช  ปาระมี                     ตำแหน่ง          กรรมการ
19.นางบานเย็น  วิเลิศสัก                   ตำแหน่ง          กรรมการ
20.นางสาวอุทัย  อิสโร                      ตำแหน่ง          กรรมการ
21.นางสุทธิลักษณ์  ปินธง                   ตำแหน่ง          กรรมการ
22.นายสมพล  หล้าสกุล                               ตำแหน่ง          กรรมการ
23.นายนิวัฒน์  พรหมมาแบน              ตำแหน่ง          กรรมการ
24.นายสุวิทย์  ชมภูศรี                       ตำแหน่ง          กรรมการ
25.นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ                 ตำแหน่ง          กรรมการ
26.นายพิชิต  คำบุรี                          ตำแหน่ง          กรรมการ
27.ดร.วัฒนา  จันทนุปาน                   ตำแหน่ง          กรรมการ
28.นายสนิท  อาภัย                          ตำแหน่ง          กรรมการ
29.นางกัลยา  ใหญ่ประสาน                ตำแหน่ง          กรรมการ
30.นางสาวชมฟ้า  แก้วสุวรรณ            ตำแหน่ง          กรรมการ
31.นายอนุชา  ใจยอง                        ตำแหน่ง          กรรมการ
32.นายทรงชัย  สมปรารถนา               ตำแหน่ง          กรรมการ
33.นายวรวุฒิ  ดอกแก้วนาค               ตำแหน่ง          กรรมการ
34.นายไพรัช  ยะสง่า                        ตำแหน่ง          กรรมการ
35.นายอุทัย  จิกยอง                         ตำแหน่ง          กรรมการ
36.นายอนุพงษ์  ทาระศักดิ์                 ตำแหน่ง          กรรมการ
37.นางบุญสนอง  เตชะศรี                  ตำแหน่ง          กรรมการ
38.นางอรพร  เสียงสูง                       ตำแหน่ง          กรรมการ
39.นางสาวสมพร  คำวัง                    ตำแหน่ง          กรรมการ
40.นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์                ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ
41.นายธวัชชัย  พัฒนปาลี                  ตำแหน่ง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ