ความเป็นมาในการสร้างถนนและสะพานบุญโตยฮอยบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
เชื่อม 2 หมู่บ้าน ระหว่างบ้านลี้และบ้านพระธาตุห้าดวง

..............................................

        คณะสงฆ์อำเภอลี้ ประกอบด้วยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้ เจ้าคณะตำบลและพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการทุกตำบลในอำเภอลี้ พร้อมด้วยส่วนราชการ มีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาลตำบลวังดิน และสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้มีความเห็นร่วมกันในการสร้างถนนข้ามทุ่งหลวงลี้ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างบ้านพระธาตุห้าดวงและบ้านลี้ ตามแนวดำริของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา เมื่อคราวที่ครูบาได้มานั่งหนักบูรณะวัดพระธาตุห้าดวงเมื่อตอนที่ท่านครูบายังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ใช้ไม้เท้าชี้ไปทางทุ่งหลวงลี้และบอกว่า จะตัดถนนข้ามโต้งจากบ้านพระธาตุห้าดวงไปสู่บ้านลี้  เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางอ้อม จะย่นระยะทางในการเดินทาง และสามารถขนข้าวและผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

   

          นายอำเภอลี้ เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเช้าร่วมประชุมปรึกษหารือในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลี้ โดยมีพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังดิน หมู่ที่ 6 บ้านลี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังดินใหม่และหมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง ผู้บริหารอปท.หัวหน้าส่วนราชการ 
          สาระสำคัญคือ ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา เคยเสนอแนวคิดในการสร้างถนนผ่านทุ่งหลวงลี้ จากบ้านพระธาตุห้าดวงไปบ้านลี้ เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและขนข้าวและผลผลิตทางการเกษตร ที่ประชุมเห็นด้วยในแนวความคิดของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา  และมอบหมายให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างถนนไปพิจารณาในการดำเนินงานและมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านลี้และหมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง ไปประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรหรือข้อเสนอแนะ

 

ประชุมคณธกรรมการดำเนินงานในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน

         ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างถนนตามรอยบุญครูยาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา จำนวน 21 คน ประกอบด้วย นายเสน่ห์  จินาจันทร์ ประธานกรรมการ นายถาวร  จักร์แก้ว  รองประธานกรรมการ นางสายสุนีย์  การอง  เลขานุการ  นางสาวจตพร  จาตา ผู้ช่วยเลขานุการ และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาในหมู่บ้าน กำนันตำบลลี้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านลี้ ผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 14 บ้านวังดินใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง  ทั้งนี้  ได้ขออนุญษตใช้สถานที่และบุคลากรของเทศบาลตำบลวังดิน เป็นกองเลขานุการ

ประชุมประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง

         นายสามารถ  โปธิก๋า ผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง  ในนัดประชุมประชาคมราษฎรในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลลางบ้าน โดยมีพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ มาร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยพระอธิการณรงค์ฤทธิ์  เตชะธโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุห้าดวง นายเสน่ห์  จินาจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน นายถาวร  สามภูศรี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังดิน
         หลังจากชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา จะเกิดประโยชน์มากมายตามแนวคิดของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา  และได้มีการประสานงานกับพระอธิการอ่อนแก้ว  ชยเสโณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งได้มีคณะศิษยานุศิษย์ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาได้รวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินที่ทุ่งหลวงลี้ จำนวน 2 แปลง ในวงเงิน 1,350,000  บาท และจะต้องมีการระดมทุนเพื่อจัดซื้อดินลูกรังในการถมถนนดังกล่าว  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย


เริ่มดำเนินการสร้างถนนตามรอยบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

         

บอกกล่าวครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

บอกกล่าว ณ ศาลเจ้าพ่ออหลักเมืองลี้ เพื่อให้เรับรู้รับทราบในสิ่งที่ลูกหลานคนเมืองลี้จะทำ

สถานที่ต่างๆบริเวณพื้นที่เมืองเก่า ก็มีการบอกกล่าวทั้งสิ้น

บอกกล่าวในเรื่องราวที่จะมีการสร้างถนนและสะพานบุญข้ามลำห้วยแม่แต๊ะ

      เริ่มดำเนินการขนดินลูกรังมาถมถนนทุ่งหลวงลี้ ในพื้นที่นาที่ซื้อไว้เป็นที่สาธารณะ กว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร จากถนนสายเดิม(ถนนมิตรประชา) ช่วงกลางทุ่ง ไปทางทิศตะวันตกจนถึลำเหมืองชลประทาน ติดกับลำห้วยแม่แต๊ะ โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อดินบูกรัง เป็นเจ้าภาพซื้อดินลูกรัง ลำละ 400 บาท ซึ่งจะต้องใช้ดินลูกรังทั้งหมด จำนวน 3,000 ลำ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สัญจรไปมารับทราบและร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

ในการขนดินลูกรัง ได้รับความรวมมือจากเครือข่ายรถดั๊ม รถบรรทุกในพื้นที่มาทำการขนดิน วันละประมาณ  12 - 14 คัน และมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจนับจำนวนลำที่ขนดิน จัดระบบแบบภูมิปัญญาขาวบ้าน นำดินลงในพื้นที่นา กว้างเต็มที่ ชยาด 10 เมตร และยาวทั้งสิ้น 700 เมตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้เรียนเชิญนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูนมาเป็นประธานในพิธีลงจอบแรกและปักหมุดในสร้างถนน ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งหลวงลี้

เตรียมจัดทำปะรำพิธี

ตกแต่งสถานท่ี่ให้ดูสวยงาม เหมาะสมโดยใช้วัสดุท้องถิ่น

 คณะศรัทธาสาธุชน นำโรงทานมาบริการ ซึ่งเป็นแบบอาหารกล่อง ป้องกันโควิด - 19

คณะศรัทธาจากวัดต่างๆทั่วทั้งอำเภอลี้ได้มาร่วมทำบุญกันมากมาย

หินศิลาที่นำมาจากพระบาทห้วยต้ม เพื่อปักหมุดสร้างถนนและสะพาน

ขบวนช่างฟ้อนกลุ่มแม่บ้าน 4หมู่บ้านรวมกันฟ้อนต้อนรับคณะประธานพิธี

 ชาวอำเภอลี้ ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

คณะสงฆ์จากทุกวัดในอำเภอลี้มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์

ศรัทธาประชาชนนำโรงทานมาให้บริการ

คณะกรรมการตั้งโต๊ะรับบริจาค

ส.ส.รังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน เขต 2 มาร่วมพิธี

พระสงฆ์พิธีเจิรญพระพุทธมนต์

บนเวทีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

หลุมที่จะทำการปักหมุดสร้างถนนข้ามทุ่งหลวงลี้

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

มัคนายกนำไหว้พระสมาทานศีล

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอลี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังดิน

นายอำเภอลี้ กล่าวรายงานต่อประธานพิธี

ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

ถนนดินลูกรังที่ร่วมกันสร้างผ่านทุ่งหลวงลี้

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงจอบแรกสร้างถนน

หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้ 

ร่วมกันปักหมุดสร้างสะพานบริเวณริมฝั่งแม่แต๊ะ

หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้ พรมน้ำมันต์ที่หลักหมุดในการสร้างสะพาน