สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้ดำเนินการประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้
        นายเสน่ห์ จินาจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้กล่าวเปิดประชุมสภาวัฒนธรรม และได้แนะนำวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนคนใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง คือ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รับผิดชอบอำเภอลี้ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้แนะนำตนเองและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมโดยเฉพาะต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
        จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รายงานผลการดำเนินการ เช่น โครงการภูมิปัญญาลือเลื่องเมืองลำพูน และในปีพ.ศ.2566 ควรจะมีกิจกรรมเชิดชูครูบาศรีวิชัยเพื่อประกอบผลงานที่ครูบาจะครบ 150 ปีชาตกาลในปีพ.ศ.2571 ซึ่งจะต้องเสนอชื่อเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพ.ศ.2569 และจะมีโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรม 

          ภาพกิจกรรม