สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลวังดิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาล้านนา(ตั๋วเมือง) ขั้นความรู้เบื้องต้น แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวังดิน จำนวนทั้งสิ้น 38 คน โดยโรงเรียนอนุบาลวังดินได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยใช้เวลาในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 15.00 - 16.00 น.ถึงแม้ว่างบประมาณที่เทศบาลตำบลวังดินอุดหนุนมาเพียง 12 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้ดำเนินการจัดการสอนเพิ่มเติมให้โดยจิตอาสา
      ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนอักษรล้านนาได้บ้าง แต่เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมอย่างอื่น รวมทั้งสถานการณ์โควิด - 19 ยังระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเรียนการสอนต้องหยุดเรียนไปเป็นบางครั้ง