สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ชุมชนคุณธรรมบ้านปวงคำ
        จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าจกโหล่งลี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีพระครูวิจิตรปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดพวงคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มศักยภาพคนในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทอผ้าจกโหล่งลี้
เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพัฒนา ต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรมให้มีรายได้จากผ้าทอจกโหล่งลี้ ซึ่งเป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน
กิจกรรม ประกอบด้วย
๑ บรรยาย หัวข้อ เมืองลี้เมืองเก่าจริงหรือไม่ โดยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้
๒ บรรยาย หัวข้อ การทอผ้าจกโหล่งลี้ลำพูน
๓ บรรยาย หัวข้อ ลวดลายจกโหล่งลี้สื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
๔ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลวดลายผ้าจกโหล่งลี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
          ในการนี้ นายเสน่ห์ จินาจันทร์ ตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้เข้าร่วมและทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายในโครงการดังกล่าว