การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมรักษามรดกภูมิปัญญาจังหวัดลำพูน  ในัวนที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. มีนายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
      ในวันนี้ มีการนำเสนอภูมิปัญญาของลำพูน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนของระดับประเทศต่อไป ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจัดเก็บภูมิปัญญาที่สมควรจะเสนอขึ้นทะเบียน คือ การตักบาตรผัก ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้จัดทำต่อเนื่องมาร่วม 30 ปี  และที่ประชุมได้ขอเสนอเพื่อนำมาพิจารณาคือ ช่างแกะสลักไม้ และกลองหลวงลำพูน ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นสมควรที่จะจัดเก็บภูมิปัญญาดังกล่าว เพื่อนำมาพิจารณาในคราวต่อไป