คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ลำพูน ดำเนินการจัดอบรมสัมมนามัคนายก หรือ พ่ออาจารย์ทุกวัดในจังหวัดลำพูนทั้งผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจัดอบรมเป็น 4 รุ่นๆละ 2 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 8 อำเภอในจังหวัดลำพูน
        ในส่วนการอบรมสัมมนารุ่นที่ 4 เป็นการอบรมมัคนายกในพื้นที่อำเภอลี้และอำเภอทุ่งหัวช้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรเป็นอย่างดีแล้ว ยังได้รับเอกสารเสมือนหนึ่งเป็นคู่มือเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนต่อไป