ความเป็นมาในการสร้างถนนและสะพานบุญโตยฮอยบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
เชื่อม 2 หมู่บ้าน ระหว่างบ้านลี้และบ้านพระธาตุห้าดวง

..............................................

        คณะสงฆ์อำเภอลี้ ประกอบด้วยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้ เจ้าคณะตำบลและพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการทุกตำบลในอำเภอลี้ พร้อมด้วยส่วนราชการ มีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาลตำบลวังดิน และสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้มีความเห็นร่วมกันในการสร้างถนนข้ามทุ่งหลวงลี้ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างบ้านพระธาตุห้าดวงและบ้านลี้ ตามแนวดำริของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา เมื่อคราวที่ครูบาได้มานั่งหนักบูรณะวัดพระธาตุห้าดวงเมื่อตอนที่ท่านครูบายังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ใช้ไม้เท้าชี้ไปทางทุ่งหลวงลี้และบอกว่า จะตัดถนนข้ามโต้งจากบ้านพระธาตุห้าดวงไปสู่บ้านลี้  เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางอ้อม จะย่นระยะทางในการเดินทาง และสามารถขนข้าวและผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
ปีพ.ศ.2565-พ.ศ.2568
.........................

1.นายพงษ์เทพ  มนัสตรง                    ตำแหน่ง          ประธาสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
2.นายบารเมศ  วรรณสัย                    ตำแหน่ง         รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 1
3.นายเสน่ห์  จินาจันทร์                      ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 2
4.นายธวัช  อริยะจักร์                        ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 3
5.นายประสงค์  อุตสาหปัน                  ตำแหน่ง         รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 4
6.นายทศ  เสาวภาณี                         ตำแหน่ง          รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด คนที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมเฉพาะกิจ ปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ธรรมศาลา ศาลาศรีจำปา วัดพะธาตุหริภุญชัย วรมหาวืหาร
    วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้เชิญเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้จดแจ้งในระดับจังหวัด จำนวน 35 เครือข่ายและเชิญประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในระดับตำบล ระดับอำเภอนั้นได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คงค้างอำเภอเวียงหนองล่องเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ และต่อมาก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงได้เชิญเครือข่ายและวัฒนธรรมทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ซึ่งปัจจุบันนี้ การแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เพราะการแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดยังไม่ครบ คงขาดอีก 20 จังหวัด ลำพูนก็เป็น 1 จังหวัดในนั้น

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ
ปีพ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.....................................

1.นายอุดม  เชียงยศ                            ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ
2.นายสายชล  ปินตาแสน                     รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ คนที่ 1
3.นายปรีขา  รินท้าว                             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลก้อ คนที่ 2
4.นายพิชญะ  สุยะมัน                           กรรมการและเหรัญญิก
5.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ              กรรมการและประชาสัมพันธ์
6.นายธนัช  มูลใจ                                กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
7.นางพนิดา  ตุ่นสอน                           กรรมการและปฏิคม
8.นายมานะ  แสนยอด                          กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
9.นายละออ  อู่ทรัพย์                            กรรมการ
10.นายชุมพล  วงค์แหว้น                      กรรมการ
11.นายเสาร์คำ  แสนปิง                        กรรมการ
12.นายสมนึก  วันหลี                            กรรมการ
13.นายบุญช่วย  โกรินทร์                      กรรมการ
14.นางศรีภา  อุบออ                             กรรมการ
15.นายพิน  แสนสิทธิ์                           กรรมการ
16.นายสุนทร  มูลใจ                             กรรมการ
17.นายดวง  จันสุ                                 กรรมการ
18.นางกมลลักษณ์  คำมาตา                 กรรมการ
19.นางสุดาพร  อู่ทรัพย์                        กรรมการ
20.นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรติกุล      กรรมการและเลขานุการ
21.นางสาวณัฐธยาน์ อิ่นตา                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน
ปี พ.ศ.2564 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
................................

1.นายจ๋อม  ตาฝั้น                                 ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน
2.นายจำรัส  แสงคำ                              รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน คนที่ 1
3.นายทรงเดช  สมลา                            รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลาน คนที่ 2
4.นายยรรยงค์  โม่งจันทร์                       กรรมการ
5.นางชนันนิดา  คำทา                           กรรมการและเหรัญญิก
6.นางสาวนลินี  ปันธืนวน                       กรรมการ
7.นายลอน  ธรรมสิทธิ์                           กรรมการ
8.นายแดง  เกิดเป็ง                               กรรมการ
9.นายครรชิต  สายชู                              กรรมการ
10.นายชาติชาย  ปูอุตรี                          กรรมการ
11.นายบรรทม  อุตมี                              กรรมการ
12.นายสมพงษ์  พิงเจริญ                       กรรมการ
13.นายอเนก  สีวิจี๋                                 กรรมการ
14.นางสาวณัฐรดา  จิตรพุทธบูชาคุณ      กรรมการ
15.นายสาย  จินะวัง                               กรรมการ
16.นายคำชาย  เพิ่่มอุตสาห์                    กรรมการ
17.นางอารมณ์  หนูหน่าย                       กรรมการ
18.นายกุศล  ยะทา                                กรรมการ
19.นายเกี๋ยง  บุญทานุช                         กรรมการ
20.นางสุพัตรา  ทองแสงธรรม                กรรมการ
21.นางวริษฐา  โม่งจันทร์                      กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ
ปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564
........................................

1.นายบุญช่วย  สุวรรณวงค์                          ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ
2.นางบุญเปลี่ยน  นันทะชมภู                       รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ คนที่ 1
3.นางนิลาวัลย์  พิศวงศ์                               รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดงดำ คนที่ 2
4.นางเทียมใจ  จี๋ภิโล                                  กรรมการและเหรัญญิก
5.นางกัญญภา  บุญตัน                                กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
6.นางจันทร์หอม  สาต๊ะ                               กรรมการและประชาสัมพันธ์
7.นางชนิตสิรี  ชัยเลิศอนันต์                         กรรมการ
8.นางพรรณิภา  ทาหาญ                              กรรมการ
9.นางพูนศรี  สาต๊ะ                                      กรรมการ
10.นางสุกันทา  ด้วงอ้าย                              กรรมการ
11.น.ส.ยุพิน  ขัดธินนท์                                กรรมการ
12.นายกาล  โปธิบาล                                  กรรมการ
13.น.ส.พันธ์ทิพย์  นันตี้                               กรรมการ
14.นายสุข  สุใจ                                          กรรมการ
15.นางวรรณา  เปี้ยอ้าย                               กรรมการ
16.นายสุวรรณ์  สายมัญ                               กรรมการ
17.นางสมนึก  เป็งกันทา                              กรรมการ
18.นางนวล  ยะปันดิษฐ์                                กรรมการ
19.นางเอ้ยหน้อย  ทาเงิน                             กรรมการ
20.นางอรุณ๊  ธรรมดำรงกุล                           กรรมการและเลขานุการ
21.น.ส.จันทร์เพ็ญ  พลเยี่ยม                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ