คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย
พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันทีี่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.........................................

1.นายชาญณรงค์  พะเมือง                             ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย
2.นายบุญตัน  ยาตา                                       รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย คนที่ 1
3.นายคำอ้าย  ด้วงประสิทธิ์                             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีวิชัย คนที่ 2
4.นางรัตนา  ชัยพูน                                        กรรมการและเหรัญญิก
5.นายสงกรานต์  ชัยยะ                                   กรรมการและปฏิคม
6.นายเกริกศักดิ์  ค้างคีรี                                  กรรมการและประชาสัมพันธ์
7.นายกลม  ปันธิ                                            กรรมการ
8.นายผัด  หล้าแก้ว                                        กรรมการ
9.นายอินตา  ปานุภาพ                                    กรรมการ
10.นายศรียนต์  มันห้วย                                  กรรมการ
11.นายขจร  วรรณภิละ                                    กรรมการ
12.นายวัยคำ  จินาจันทร์                                 กรรมการ
13.นายสม  ชัยพูน                                          กรรมการ
14.นายบุญวาส  เตจ๊ะวงศ์                                กรรมการ
15.นายสิงห์คำ  พ่อแจ้                                     กรรมการและเลขานุการ.
16.นางสาวนุชพิชา  ศรีไทย                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน
ปี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
................................................

1.นายบุญมา  พรมศรี                                   ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน
2.นางสาวบัวแก้ว  ศรีวิจี๋                                รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน คนที่ 1
3.นายประเสริฐ  เป็งกาสิทธิ์                           รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตืน คนที่ 2
4.นายเสาร์คำ  กองแก้ว                                 กรรมการและเหรัญญิก
5.นายศรียนต์  ศรีวงค์ไชย                              กรรมการและปฏิคม
6.นายวราวุธ  หมวกเครือ                               กรรมการและประชาสัมพันธ์
7.นายสมพร  พื้นอินต๊ะสี                                กรรมการ
8.นายคม  รักษาภักดี                                     กรรมการ
9.นายเมา  สุขสินธุ์                                        กรรมการ
10.นายสีโท  แก้วพา                                     กรรมการ
11.นางกานดา  ใจมา                                     กรรมการ
12.นางสุพร  แก้วอ้าย                                    กรรมการ
13.นายวุฒิศักดิ์  ใหม่ปัน                                กรรมการ
14.นางเตรียม  แก้วคำปัน                               กรรมการ
15.นายแต้ม  ขัดสาร                                      กรรมการ
16.นายจันทร์แก้ว  จันทร์เรือน                         กรรมการ
17.นายประธาน  เตจ๊ะวงค์                               กรรมการ
18.นางธนิกา  คำสิทธิ์                                     กรรมการ
19.นายมงคล  คำสิทธิ์                                    กรรมการ
20.นายชนะนันท์  แสงน้อย                              กรรมการ
21.นายธีรวัตร  ปุ๊ดภาษี                                   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไผ่
ปี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
.............................................

1.นายไพโรจน์  มีสอน                                     ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไผ่
2.นายจำนงค์  พันโท                                       รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไผ่
3.นายสุรัตน์  รุกขรัตน์                                      กรรมการ
4.นางสืบเนื่อง  ศรีบญเรือง                               กรรมการ
5.นางแสงมอย  มุ้ยศรี                                      กรรมการ
6.นางพิชญ์นาฎ  เมืองใจ                                  กรรมการ
7.นางลัดดาพร  เสนอินทร์                                กรรมการ
8.นางเกษร  แก้วรัตน์                                       กรรมการ
9.นายเกรียงศักดิ์  สานา                                   กรรมการ
10.นายล้วน  สุริยะปัน                                      กรรมการ
11.นายจันทร์  ธรรมกันทะ                                กรรมการ
12.นางพวงเพชร  สารติ                                   กรรมการ
13.นางจันทร์ฟอง  หมื่นปัญญา                         กรรมการ
14.นางสาวพิมพิชชา  แก้วเมืองมา                    กรรมการ
15.นางลาวัลย์  ขันสาวะดี                                กรรมการ
16.นางธีรนาถ  น้อยแสง                                  กรรมการ
17.นางสาวพัชรพิสุทธิ์ กำแพงทิพย์                  กรรมการ
18.นางวรรณา  หมวกเครือ                               กรรมการ
19.นางอรทัย  ตะมาแก้ว                                  กรรมการ
20.นายคำปัน  แก้วรัตน์                                   กรรมการ
21.นางสาวนภัสนันท์  สานา                            กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลลี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
...........................................

1.พระครูวิจิตรปริยัติการ          ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลี้
2.นายสีวัย  วงศ์ปาลีย์             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลี้้ คนที่ 1
3.นางอรภา  แสนเพ็ญ             รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลี้ คนที่ 2
4.นางอรุณี  โตอ่วม                 กรรมการและเหรัญญิก
5.นางราตรี  สัตยารัฐ               กรรมการและผู็ช่วยเหรัญญิก
6.นายแสง  เทพสิงห์แก้ว         กรรมการ
7.ร.ต.อ.สงบ  ไชยคันธา          กรรมการ
8.นายบุญโชติ  แสงคำ            กรรมการ
9.นายสามารถ  มาตยาบุญ       กรรมการ
10.พ.อ.อ.วสันต์  สัตยารัฐ        กรรมการ
11.นายไหว  ธิวาที                  กรรมการ
12.นายศรี  ขุอินต๊ะ                  กรรมการ
13.นางบานเย็น  วิคำชาติ         กรรมการ
14.นางเทียมใจ  มาตยบุญ        กรรมการ
15.นายสมคิด  กัลจาก              กรรมการ
16.นายประพันธ์  จันทะ             กรรมการ
17.นางสาวปราณี  คำสุภา         กรรมการ
18.นายอวน  อินต๊ะนนท์            กรรมการ
19.นายนพพร  กันธิมา              กรรมการ
20.นายนะ  จ่อเรือง                  กรรมการ
21.นางสุพัตรา  แดงชชัย          กรรมการและเลขานุการ

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ จังหหวัดลำพูน
............................................

          ตามที่สมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2553 มาตรา 17 และกฎกระทรวง กำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศซ.2555 นั้น

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหหวัดลำพูน จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 20 มกราคม 2564 สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมใหม่ในปี 2564 แบะการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล/เทศบาล ณ หอประชุมอำเภอลี้
      เมื่อเวลา 09.30 น.นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง โดยมีกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยปลัดเทศบาล/อบต.ทุกแห่ง ผอ.กองการศึกษาที่รับผิดชอบงานศิลปะวัฒนธรรม กำนันทุกตำบล ประธานสภาวัฒนธรรมทุกตำบล ทั้งนี้ ได้มีนายพงษ์เทพ  มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน บรรยายการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ตามกรอบเวลาที่กำหนด นายเสน่ห์  จินาจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆที่จะต้องจัดทำและการจดแจ้งเป็นนเครือข่ายวัฒนธรรมให้สามารถยื่นจดแจ้งได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51110 ซึ่งน้องๆอาสาสมัครวัฒนธรรมยกทีมออกมาช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี  และเปิดโฮกาสให้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจ

   

อ่านเพิ่มเติม...