อำเภอลี้เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีมาแต่ดั้งเดิม ปรากฏร่องรอยหลักฐานซากอิฐดินเผาและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนยุคโบราณ ปรากฏกระจายตามพื้นที่ต่างๆแต่ละตำบล จะพบเห็นได้จากสถานที่ที่ถูกระบุว่าเป็นเมืองเก่าแก่ดั้งเดิม ปรากฏในตำนานและเรื่องเล่าสืบต่อจากผู้คนแต่ละรุ่น ดังปรากฏที่วัดพระธาตุดวงเดียว ที่เป็นร่องรอยหลักฐานว่าเป็นเมืองเก่าที่ระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามรี ปัจจุบันยังปรากฏคันน้ำคูดิน เศษซากหม้อดินเผา กระเบื้องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงและพบโบราณวัตถุมากมายที่รอการพิสูจน์จากกรมศิลปากร วัดพระธาตุห้าดวง ที่มีความเป็นมาน่าสนใจ วัดแท่นคำ โบราณสถานทุ่งกาด โบราณสถานโปงก้างที่มีเตาเผาปรากฏให้เห็น ล้วนแล้วปรากฏที่ตั้งในบริเวณเดียวกัน  นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลต่างๆก็มีผู้พบเห็นซากอิฐ ดินเผา กล้องมูยาดิน สิ่งของเครื่องใช้ของคนในยุคโบราณปรากฎตามสถานที่ดังกล่าว บางส่วนอยู่ในพื้นที่วัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา บางส่วนอยู่ในป่า หรืออยู่ในสวนที่ทำกินของชาวบ้าน นับว่าเป็นโบราณสถานที่สมควรได้รับการสำรวจอย่างจริงจัง

อ่านเพิ่มเติม...

      สถานการณ์บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย จนถึงกับทำให้ภาษาล้านนาสูญสลายไป หากทิ้งไว้เนิ่นนานไปก็ยิ่งจะทำให้ถูกลืมไปในที่สุด ทั้งๆที่ภาษาล้านนา ตัวอักษรล้านนา ตั๋วอักขระโบราณหรือตั๋วเมือง เป็นทั้งภาษาอ่านและภาษาเขียนของคนล้านนา ที่มีความสละสลวยในตัวเอง  ผู้คนล้านนาในปัจจุบันที่สามารถอ่านหรือเขียนอักษรล้านนาได้ก็ล้มหายตายจากไปมิใช่น้อย  หากมิได้มีการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่องก็จะล่มสลายไปในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

      เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอแม่ทา ที่มีชนเผ่ากะเหรี่ยงอยู่มาแต่ดั้งเดิมหลายชั่วอายุคน ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานวิถีชนเผ่ากะเหรี่ยงขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในปีพ.ศ.2560 โดยได้มีการผลัดเปลี่ยนเวียนการจัดงานด้านสถานที่ ในปี 2560 นี้ ได้กำหนดใ้มีการจัดงานในพื้นที่อำเภอลี้ และเทศบาลตำบลดงดำจึงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ โดยใช้สถานที่ ณ สำนักสงฆ์ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เขตรอยต่ออำเภอลี้ - อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

        คณะสงฆ์ตำบลลี้ - ดงดำ ได้ดำเนินการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีผู้ที่ตั้งใจเข้ามาบรรพชา-อุปสมบททั้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 83 รูป ช่งเวลาตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2559
       นายเสน่ห์  จินาจันทร์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้รับเชิญให้ถวายความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีให้แก่พระสงฆ์ - สามเณร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยถวายความรู้ทั้งภาควิาการและภาคปฏิบัติ ได้รับความสนใจในการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ 

อ่านเพิ่มเติม...

      คณะสงฑ์ตำบลลี้ - ดงดำ ได้กำหนดให้มีการงานประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติ (ตั้งธัมม์หลวง) ขี้นเป็นประจำทุกปี โดยเวียนสถานที่ไปตามวัดต่างๆในตำบลลี้  ในปีพ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ได้กำหนดจัดงานประเพณีพังเทศน์มหาชาติในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยใช้สถานที่ ณ วัดมณฑลวงศ์ษา ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...