สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ร่วมกับเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา โดยการนำของพระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศรัทธสาธุชนอารามห้วยน้ำดั้น บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อารามห้วยน้ำดั้น

อ่านเพิ่มเติม...

 

    เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะศรัทธสาธุชนในหมู่บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการนำของพระมหาสมศักดิ์  ภัทรธฺมโม และสาธุชนได้มาร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายทานมณฑปเจดีย์ครบรอยพระบาทจอมคำ หรือ พระบาทห้วยย่าผัน 

 

   พิธีเริ่ม้ตนเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.ศรัทธาประชาชนได้พากันมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง เวลา ๑๐.๐๐ น.เริมประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์พิธี จำนวน ๔๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์  และมัคนากยกล่าวคำถวายมณฑปเจดีย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พิธี พระสงฆ์อนุโมทนา  จากนั้นได้นำศรัทธาประชาชนสรงน้ำพระบาทจอมคำและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ -สามเณร ศรัทธาประชาชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบโรงทาน  ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ก็ได้นำน้ำดื่มไปบริการด้วยรวมทั้งมีช่างซอพื้นเมืองอาสาสมัครจากวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ไปขับซอให้ศรัทธาสาธุชนได้รับฟังกัน

อ่านเพิ่มเติม...

   วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมคณะกรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอลี้ (อาคารเมืองนักบุญ)

 

    นายพษ์เทพ  มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้มีประธานสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่อำเภอลี้ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

        เดือนแปดเป็ง หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือนแปดเหนือ คณะศรัทธาสาธุชนในตำบลดงดำ อำเภอลี้ ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ขึ้นเมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2558 ณ พระธาตุจอสวรรค์ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

      นายสัญชัย หลวงใน นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ พร้อมด้วยนายจันทร์ทิพย์ ต๊ะวรรณะ กำนันตำบลดงดำ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธาสาธุชนได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระสงฆ์จำนวนประมาณ 25 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และพระสงฆ์ได้นำคณะศรัทธาสาธุชนสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - สามเณร คณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

อ่านเพิ่มเติม...

      เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู็ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาให้พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประทานโล่หมู่บ้านรักษาศีลห้า ประทานเกียรติบัตรแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนหมู่บ้านรักษาศีลห้า พร้อมทั้งประทานทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จำนวน ๒๙๐ รูป

อ่านเพิ่มเติม...