สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอลี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลี้ โดยเทศบาลตำบลลี้ ได้ดำเนินการจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายเสน่ห์  จินาจันทร์ ประธาสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้ไปถวายความรู้แก่พระสงฆ์-สามเณร ที่บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อนที่วัดพวงคำ  จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ รูป

 

      ถวายความรู้เกี่ยวกับศาสพิธีแก่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน ๗๒ รูป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีทางด้านศาสนา  เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงวิถีชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เช่น การจัดโต๊ะหมู่ประเภทต่างๆ การปฏิบัติพิธีในงานมงคลและอวมงคล การไปทำบุญที่วัด การบูชาพระรัตนตรัย การใส่ขันแก้วทั้งสาม การทำไหว้พระสมาทานศีล การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์อำเภอลี้ และคณะศรัทธาสาธุชนวัดปางส้าน ได้ประกอบพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระครูรัตนสารสุมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดปางส้าน ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนาม "พระครูรัตนสารสุมณฑ์" 

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานข่วงผญาห้าไทขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน ไทลื้อไทเขิน ไทใหญ่ มาร่วมงานมากมาย มีกิจกรรมการเสวนาโดยพ่อครูภูมิปัญญาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีกิจกรรมที่หลากหลาย บ่งบอกถึงรากเหง้ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมาแต่เดิมอย่างเหนียวแน่น ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของล้านนาอย่างถูกต้อง มีข่วงผญาอีกมากมาย เสีบดายที่หลายท่านไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชม หาดูได้ยากจริงๆ........ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไรจะได้เห็นอีก

อ่านเพิ่มเติม...

งานปาริวาสกรรมวัดพระธาตุห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดมาร่วม 14 ปี ในปีพ.ศ.2558 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคม 2558 ณ ลานปาริวาสกรรมวัดพระธาตุห้าดวง ได้มีพระสงฆ์ร่วม 200 รูปมาเข้าปาริวาสกรรม และมีศรัทธาญาติโยม สาธุชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกเช้าและฟังพระธรรมเทศนาในตอนค่ำ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดบ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทางฝ่ายสงฆ์มีพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ เป็นประธานพร้อมด้วยพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ - สามเณรในเขตตำบลลี้ - ดงดำ เขต 1 - 3 นอกจากนี้ทางฝ่ายฆราวาส ได้มีนายอุดม  จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลี้ กำนันตำบลลี้และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลลี้ พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้มาร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...