ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนและพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่าน ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสงานทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ครูบาพรรณ หรือพระครูพินิจสารธรรม เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วันเสาร์ที่ 11  ตุลาคม 2557 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญชวนผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่งในด้านใดด้านหนึ่งใน 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรมและด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รับรางวัล “100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

อ่านเพิ่มเติม...

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง อาสาสมัครวัฒนธรรม(อสว.)จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 กันยายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 

อ่านเพิ่มเติม...

เมืองลี้  เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นสมัยก่อนปีพุทธศักราช 1,800 โดยพระนางจามรี ซึ่งอพยพหลบลี้หนีภัยมาจากเมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางเมืองไชยปราการ เข้าสู่ดอยหล่อและข้ามมาฝั่งตะวันออกเมืองลำพูนตอนใต้ ช้างมงคลได้นำขบวนอพยพของพระนางจามรีเดินลัดเลาะขึ้นเขา ข้ามห้วยมากมายไปตามลำนี้สายหนึ่งซึ่งต่อมาคือลำน้ำลี้ ซึ่งพระนางจามรีได้ตั้งสัตย์อธิษฐานถึง 3 ครั้งเพื่อจะได้สร้างบ้านแปงเมือง จนในที่สุดได้มาตั้งบ้านเมือง ณ ดอยเวียง (วัดพระธาตุดวงเดียวหรือพระธาตุกลางเวียง) ราษฎรได้มีที่ทำกิน ทุ่งนา สร้างวัดวาอารามมากมาย และได้ตั้งหลักเมืองลี้ บริเวณทุ่งกาด หนองเจนเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ราษฎรต่างนำสิ่งของมาแลก

อ่านเพิ่มเติม...

สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้ดำเนินโครงการ "ิพิธีกินอ้อผญา" ขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองลี้ โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลารายวัดพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ตามคติความเชื่อที่ว่า ผู้ใดได้เข้าร่วมพิธีดื่มกินอ้อผญา จะทำให้เป็นผู้มีสมองปราดเปรื่อง สติปัญญาเฉียบแหลม มีความจำดีเลิศ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีผู้ศรัทธาเขื่อถือ มีเมตตามหานิยม กลุ่มบุคคลผู้ที่นิยมกินอ้อผญา ส่วนมากจะเป็นนักเรียน นักศึกษา กลุ่มสิลปิน นักร้องนักแสดง  โฆษก พิธีกร พระสงฆ์-สามเณร โดยเฉพาะผู้ที่เป็นช่างซอพื้นเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม

     ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๖

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕     เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

               เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง         ให้จังหวัดถือปฏิบัติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...