ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม

     ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๖

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               โดยที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕     เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

               เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง         ให้จังหวัดถือปฏิบัติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...